ಪರೀಕ್ಷಾ ದೂರು ಪರಿಹಾರ ಕೋಶ

 

ಡಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಉಮಾಕಾಂತ್
ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ
ಪರೀಕ್ಷಾ ದೂರು ಪರಿಹಾರ ಕೋಶ
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ
ಪರೀಕ್ಷಾ ಭವನ
ಮೈಸೂರು 570005.
0821-2419384,
e mail: so-ebgrievancecell@ursulalewis.com
Twitter: re_uom

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ